Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy občanského sdružení

 Stanovy občanského sdružení

Komunitní škola Karlovice

 

 

I.

Statut, název a sídlo sdružení

 

 1. Občanské sdružení Komunitní škola Karlovice je dobrovolné a samostatné sdružení zřízené podle zákona č. 83/1990Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, dále jen sdružení. Sdružení je právnickou osobou.

 

 1. Sdružení nese název : Komunitní škola Karlovice

 

 1. Sídlo sdružení : Karlovice 331,

                             793 23 Karlovice                                                                                        Česká republika

 

 

II.

Cíle činnosti sdružení

 

Cíle činnosti sdružení jsou budování a kultivace obecního partnerství a komunity s ohledem na roli venkova v EU, zejména koordinací vzájemného celoživotního vzdělávání s využitím potenciálu členů i občanů pro zvyšování vzdělanostní úrovně obce Karlovice a okolních obcí za pomoci Evropských znalostí a zkušeností.

 

 • pořádání volnočasových aktivit

 • pořádání různých kroužků pro matky s dětmi, předškolní a školní mládež

 • spolupráce s Obcí Karlovice a příspěvkovými organizacemi zřízenými obcí, občanskými sdruženími, státními organizacemi, podnikateli a občany

 • napomáhání s rozvojem místní komunity a zajištění aktivní spolupráce s ní

 • zajištění celoživotního vzdělávání (formou besed, kurzů, přednášek, rekvalifikačních kurzů a seminářů)

 • podpora efektivního využití fyzických, finančních a lidských zdrojů

 • brát zvláštní zřetel na rodiny s dětmi, ženy na mateřské dovolené, na oblast předškolní a školní výchovy, seniory, nezaměstnané, mládež

 • pořádání jednorázových kulturních akcí

 • obnova tradičních řemesel

 

 

III.

Členství ve sdružení

 

 1. Vznik členství

Členem sdružení, na základě písemné přihlášky schválené valnou hromadou sdružení, se může stát fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba. Každou právnickou osobu zastupuje jeden zástupce s jedním hlasovacím hlasem.

 

2) Práva členů jsou

 • účastnit se valné hromady s hlasovacím právem

 • u fyzických osob být volen do výkonných funkcí

 • volit orgány sdružení

 • podílet se návrhy na koncepci sdružení

 • dávat návrhy k plánu činnosti pro nastávající období

 • podávat podněty a připomínky k hospodaření sdružení

 

3) Povinnosti členů

 • účastnit se valné hromady

 • společně se podílet na činnosti sdružení

 • jednat v souladu s cíli sdružení

 • dodržovat stanovy sdružení a dbát na dodržování dobrého jména sdružení

 

4) Zánik členství ve sdružení může nastat

 • písemnou odhláškou člena ve formě sdělení předsedovi sdružení

 • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady vyloučením člena valnou hromadou dopustí-li se člen sdružení jednání nebo činu neslučitelného se stanovami

 • zánikem sdružení

 • u členů-právnických osob zánikem právnické osoby

 • úmrtím člena

 

 

IV.

Orgány sdružení

 

 1. Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. Schází se nejméně jednou ročně. Schvaluje zejména výroční zprávu sdružení, závěrečný účet a návrh rozpočtu, rozhoduje o návrhu koncepce sdružení a schvaluje záměry plánu činnosti. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí jsou přijímána hlasováním, schválení nastává prostou většinou přítomných členů.

 2. Předseda sdružení je volen valnou hromadou vždy na 2 roky. Zastupuje sdružení navenek a vůči třetím osobám. Řídí chod kanceláře, není-li jmenován manažer školy. Je statutárním orgánem sdružení. Odpovídá za plnění usnesení přijatých valnou hromadou.

 3. Koordinátor sdružení je volen valnou hromadou, které odpovídá za činnost školy. Je volen vždy na jeden rok. Koordinátor zajišťuje chod školy, najímá a propouští ostatní zaměstnance školy (např. lektory kurzů, účetní, apod.), kontroluje hospodaření, plnění rozpočtu sdružení a zhotovuje výroční zprávy. Pokud nebyl jmenován, či v jeho nepřítomnosti, zastává jeho funkci předseda sdružení.

 

 

V.

Hospodaření sdružení

 

 1. Finance pro činnost získává sdružení z grantů a od sponzorů, doplňkově i výběrem vložného na seminářích a podobných akcích, pokud nejsou náklady akce pokryty jiným způsobem.

O hospodaření se sponzorskými prostředky pořizuje v případě požadavku sponzorů samostatnou zprávu dle jejich dispozic. Dle dohodnutých pravidel předkládá sdružení sponzorům projekty akcí, harmonogramy a rozpočty.

 1. Sdružení zpracovává každoroční výroční zprávu o činnosti a hospodaření.

 2. Sdružení hospodaří dle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. Případný zisk je využit v souladu s cíli sdružení dle odst II. těchto stanov.

 3. O mimořádných výdajích rozhoduje valná hromada.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. V případě zániku sdružení se majetek vypořádá buď dle zákona, pokud způsob vypořádání ze zákona nevyplývá, rozhodne valná hromada.

 2. O veškerých změnách a doplňcích stanov sdružení rozhoduje valná hromada.

 3. Body zde neuvedené se řídí zákony České republiky.

 4. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.